پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
08:30 تا 10:00
افتتاحیه
افتتاحیه
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
08:30 تا 09:00
پذیرش میهمانان
پذیرش
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
10:00 تا 10:30
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
10:30 تا 11:00
سخنرانی
دکتر فرزاد اسکندری
مروری بر تاریخچه آمار ناپارامتری: از گذشته تا به امروز
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
11:10 تا 11:40
سخنرانی
دکتر ایران‌پناه
مقایسه شبیه‌سازی مونت کارلو و بوت‌استرپ ناپارامتری
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
11:50 تا 12:20
سخنرانی
خانم دکتر نوروزی راد
Differenced-Based Double Shrinking in Partial Linear Models
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
12:30 تا 14:00
استراحت و پذیرایی
نماز و نهار
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
14:00 تا 14:30
ارائه مقاله
خانم رجبی
پایش پروفایل ‎های ناپارامتری بر اساس یکی از شیوه‎ ها‎ی گام به پس در آزمون‎ های چندگانه
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
14:00 تا 14:30
ارائه مقاله
دکتر فرید روحانی
برآورد توابع گشتاور برای داده‌های تنک و نوفه‌دار
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
14:30 تا 15:00
ارائه مقاله
خانم دکتر زمینی
A Berry-Esseen Type Bound for a Smoothed Version of Grenander Estimator
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
14:30 تا 15:00
ارائه مقاله
آقای پاک نیت
Nonparametric Risk Assessment and Density Estimation for Persistence Landscapes
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
15:00 تا 15:30
ارائه مقاله
دکتر امینی
Improving genomic prediction of riboflavin production using RNA expression analysis of Bacillus subtilis genome array with sparse partially linear additive noise model
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
15:00 تا 15:30
ارائه مقاله
دکتر دست برآورده
برآورد نسبت خانوارهای شهری با هزینه بیشتر از درآمد در ایران
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
15:30 تا 16:00
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
16:00 تا 16:30
ارائه مقاله
خانم مهدوی منش
برآورد ناپارامتری واریانس با استفاده از نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
16:00 تا 16:30
ارائه مقاله
خانم پارساییان
تحلیل سوال‌های آزمون‌های عینی با استفاده از روش‌های همبستگی ناپارامتری. مورد مطالعه: کنکور سراسری ریاضی فیزیک
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
16:30 تا 17:00
ارائه مقاله
خانم دکتر ابطحی
Nonparametric Estimation for the Skew mechanism in skew symmetric distributions
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
16:30 تا 17:00
ارائه مقاله
دکتر شیرازی
Wavelet estimation of a quantile density function via block thresholding: a minimax study under risk
جمعه 14 اردیبهشت 1397
08:30 تا 09:00
ارائه مقاله
دکتر محمودوند
Predicting the Brexit outcome using singular spectrum analysis
جمعه 14 اردیبهشت 1397
08:30 تا 09:00
ارائه مقاله
آقای بشارت نیا
مدل تحلیل عاملی توزیع-آزاد درحضور متغیرهای کمکی برای متغیرهای همبسته
جمعه 14 اردیبهشت 1397
09:00 تا 09:30
ارائه مقاله
دکتر ارمز
تحلیل بقای بیزی ناپارامتری با استفاده از آمیخته‌ای از توزیع‌های لیندلی
جمعه 14 اردیبهشت 1397
09:00 تا 09:30
ارائه مقاله
خانم تعاونی
Semiparametric Mixed Effect Modeling for Longitudinal Data Analysis
جمعه 14 اردیبهشت 1397
09:30 تا 10:00
ارائه مقاله
آقای مستاجران
A Non-parametric Bootstrap T^2 Multivariate Control Chart
جمعه 14 اردیبهشت 1397
09:30 تا 10:00
ارائه مقاله
خانم دهنوی
رگرسیون چندک مرکب و انتخاب متغیر از مدل ضریب شاخص منفرد
جمعه 14 اردیبهشت 1397
10:00 تا 10:30
ارائه مقاله
خانم نیرومند
بازه اطمینان بوت‌استرپ ناپارامتری میانگین در برآورد رگرسیونی RSS
جمعه 14 اردیبهشت 1397
10:30 تا 11:00
استراحت و پذیرایی
پذیرایی