# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1010-NPSA A Berry-Esseen type bound for a smoothed version of Grenander estimator راحله زمینی، زهره لطفی کلوانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1016-NPSA Improving genomic prediction of riboflavin production using RNA expression analysis of Bacillus subtilis genome array with sparse partially linear additive noise model سید مرتضی امینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1012-NPSA Nonparametric Estimation for the Skew mechanism in skew symmetric distributions آسیه ابطحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1019-NPSA Nonparametric Quantile density estimations based on biased data اسماعیل شیرازی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1011-NPSA Nonparametric Risk Assessment and Density Estimation for Persistence Landscapes سروش پاک نیت، فرزاد اسکندری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1014-NPSA Predicting the Brexit outcome using singular spectrum analysis رحیم محمودوند، Paulo Canas Rodrigues مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1008-NPSA Semiparametric Mixed Effect Modeling for Longitudinal Data Analysis مژگان تعاونی، محمد آرشی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1018-NPSA برآورد توابع گشتاور برای داده‌های تنک و نوفه‌دار بهداد مصطفائی، محمدرضا فریدروحانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1013-NPSA برآورد ناپارامتری واریانس با استفاده از نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار نرگس مهدوی منش، نصراله ایرانپناه مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1007-NPSA پایش پروفایل های ناپارامتری بر اساس یکی از شیوه ها ی گام به پس در آزمون های چندگانه مرجان رجبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1009-NPSA تحلیل بقای بیزی ناپارامتری با استفاده از آمیخته‌ای از توزیع‌های لیندلی احسان ارمز، فرزاد اسکندری مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
12 1022-NPSA رگرسیون چندک مرکب و انتخاب متغیر از مدل ضریب شاخص منفرد حمیده دهنوی، احسان ارمز مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 1021-NPSA مدل تحلیل عاملی توزیع-آزاد درحضور متغیرهای کمکی برای متغیرهای همبسته مهدی بشارت نیا، فیروزه ریواز، مجتبی خزائی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است